අහස සේ නුඹ අනන්තයි....

Thursday, April 10, 2014

නුඹ සුළගක්....නොපෙනෙන මුත්... මට දැනෙන....


බිඳු බිඳු වැටෙනා මහ වැහි පොද                       අතරින් 
ඔබේ රුව දුටුවේ අමතක නොවෙනා                ලෙසින් 
දෙහදක් ආදරෙන් බැඳුනු එදවස යළි                 ඇවිදින් 
කෙසේ නම් සුසුම් නොහෙළා ඉන්නද මම           ඉතින්
 
හිරු සඳු තරුට නිල් අහසට ආදරේ සම             කරමින් 
කවට වදනින් ඔච්චම් කරලා මුණත් රතු           කරමින් 
ඉඳහිට පොඩ්ඩක් තරහින් රවලා හොරැහින්         හිනැහී 
දින සති ගෙවුනේ නොදනිම අපි අපේ              වෙමින්

සුළඟ වගේ ඇවිදින් හිතට දැනුණු                     ආදරේ 
නුඹ නොදුටු මා නොදුටු අහිංසක ඒ                   ආදරේ 
අරුතක් නොමැති මුත් අද අපේ                        ආදරේ 
මට දැනෙනවා මට හැඟෙනවා තවමත් ඒ           ආදරේ